Vacatures

Vacatures

Directeur voor OBS Hurdegaryp

Samen werken aan eigen wijsheid!
Ieder kind is uniek en mag laten zien wie hij of zij is. Dit doen we door aan te sluiten bij de eigen talenten, kennis en vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons op school!
Samen de wereld ontdekken en van elkaar leren, om zich zo te ontwikkelen tot wereldburgers.
We streven naar transparante communicatie en korte lijnen, zowel binnen als buiten onze organisatie. Onze school bevindt zich in kindcentrum It Boulân, waarbij we samenwerken met verschillende organisaties naar een (I)KC.

Bekijk hier het gehele profiel
Vacatures

Intern Begeleider voor Fierkracht

Kinderen groeien op in een samenleving die divers is. Deze diversiteit is terug te zien in de scholen. Kinderen groeien met elkaar op en leren van en met elkaar. Op de scholen van Fierkracht willen we in principe alle kinderen in de basisschoolleeftijd onderwijs aanbieden. Binnen onze scholen is er veel aandacht voor het creëren van een veilige en motiverende leeromgeving. Hiervoor proberen we steeds aan te sluiten bij de ontwikkeling en onderwijsbehoeftes van leerlingen en is er aandacht voor verbondenheid en het stimuleren van eigenaarschap. Leerkrachten organiseren hun lessen vanuit wetenschappelijk onderbouwde methodes en leren van en met elkaar om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Daarbij is het welbevinden van de kinderen, ouders en het onderwijzend personeel in een veilige omgeving essentieel.

Bekijk hier het gehele profiel
Vacatures

Directeur By de Boarne

PCBO By de Boarne is een enthousiaste schoolgemeenschap van rond de 90 leerlingen. Een school die volop in beweging is en waar kinderen de ruimte krijgen om te ontdekken, creatief kunnen zijn, met plezier naar toe gaan en zichzelf kunnen zijn. Het christelijk geloof is bepalend voor de omgang met elkaar, de veilige sfeer en het vertrouwen in elkaar.

Kijk hier voor het gehele profiel
Vacatures

Leerkrachten gezocht voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

OBS De Vlinderboom in Drachten en OBS Papilio in Burgum zijn NT2 scholen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onze kinderen komen uit verschillende landen. Wij willen ze op onze scholen kleurrijke vlinders laten zijn, die zich veilig voelen en van ons een stevige basis meekrijgen waarmee ze de toekomst in kunnen vliegen. Waar dan ook ter wereld!

Kijk hier voor het gehele profiel
Vacatures

Leerkrachten Speciaal Basisonderwijs

Adenium heeft 2 (openbaar en christelijk) SBO (speciaal basisonderwijs) scholen in Drachten. De leerlingen op deze scholen zijn geplaatst op grond van specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften. We richten ons op de ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’. We werken met een hoogwaardig onderwijsaanbod, in een schoolklimaat dat kinderen in staat stelt hun talent te ontdekken en te ontplooien en streven daarbij naar veiligheid, welbevinden en (zelf)vertrouwen voor ieder kind. Als team zijn we met elkaar verantwoordelijk en werken nauw samen om elk kind de beste ontwikkelkansen te bieden. We geven de kwaliteiten van alle personeelsleden ruimte om de talenten van de aan ons toevertrouwde kinderen tot bloei te laten komen.

Lees verder